Dagordning, Årsmöte 18 mars 2017

DAGORDNING

Årsmötet öppnas.
1.              Godkännande av dagordning
2.              Val av ordförande och sekreterare för mötet
3.              Är mötet behörigen utlyst?
4.              Val av två justerare.
5.              Föredragning av förvaltningsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse
6.                Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016.
7.              Val enligt förslag från valberedningen för 
verksamhetsåret 2017 av
.                  
- Ordförande
.                
- Ytterligare 6 ordinarie styrelseledamöter
.                
- Revisorer och revisorsuppleanter
8.              Val av valberedning.
9.              Fastställande av årsavgift för 2018.
10. 
           Övriga frågor.

Efter förhandlingarna gästtalar Nina Wenedikter, galleriföreståndare för Ängelholms Konstförenings och Kommuns Galleri Moment och
konstpedagog – om ”Naturen i konsten – från Caspar David Friedrich rätt in i samtiden.”

Konstföreningen arrangerar ett närvarolotteri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.