STADGAR

STADGAR FÖR BÅSTAD BJÄRE KONSTFÖRENING

 

§ 1. Namn och ändamål
Båstad Bjäre konstförening är en ideell förening med uppgift att väcka,
underhålla och utbreda intresset för konst och konsthantverk.
I detta syfte vill föreningen:
1. arrangera utställningar av konst och konsthantverk
2. arrangera föreläsningar och diskussionsaftnar
3. arrangera utlottningar bland medlemmarna av inköpta kostverk
4. främja studieverksamhet avseende såväl konsten som olika tekniker för
dess framställning
5. arrangera utställningsbesök, studieresor och liknande för medlemmarna.

§ 2. Medlemskap
Medlemskap erhålles efter anmälan till föreningens styrelse.
Medlem betalar årligen den avgift för medlemskapet som fastställts av det
ordinarie föreningsmötet.
Medlem som inte erlagt beslutad avgift kan, genom beslut av föreningens
styrelse, uteslutas ur föreningen.
Medlem avslutar sitt medlemskap genom anmälan till föreningens styrelse.

§ 3. Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av en
ordförande jämte 6 ledamöter vilka väljs av det ordinarie föreningsmötet för
ett år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt de övriga funktionärer som
styrelsen finner ändamålsenligt.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande.
Styrelsen är beslutsmässig då, efter kallelse av samtliga ledamöter minst fem
av dessa är ense om beslut. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds
av ordföranden.
Styrelsen skall varje år avge förvaltningsberättelse för det förflutna
räkenskapsåret.
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller dem
bland styrelsens ledamöter som styrelsen utser härtill

§ 4. Revision
För granskning av styrelsens förvaltning utses årligen på ordinarie
föreningsmöte två revisorer jämte två suppleanter till dessa.
Föreningens räkenskaper med till hörande handlingar jämte av styrelsen
avgiven förvaltningsberättelse samt vinst- och förlusträkning för det senaste
räkenskapsåret skall senast tre veckor före det ordinarie föreningsmötet
överlämnas till de utsedda revisorerna för granskning.
Revisorerna skall avge skriftlig berättelse över sin granskning. Berättelsen
skall rymma deras tillstyrkan eller avstyrkan av ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 5. Föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.
Ordinarie föreningsstämma hålls en gång årligen på tid och plats som
styrelsen bestämmer.
Styrelsen skall kalla till extra föreningsstämma när den finner det lämpligt eller när
minst 10 medlemmar begär det.
Kallelse till föreningsstämma sker genom annonsering i dagspressen senast
sju dagar före mötet.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare vid sammanträdet
2. Val av medlemmar att jämte ordförande justera protokollet
3. Fråga om sammanträdets behöriga sammankallande
4. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse samt vinst- och förlusträkningar.
5. Föredragning av revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Bestämmande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
8. Val av ordförande i föreningens styrelse
9. Val av övriga styrelseledamöter
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter
11. Övriga på föredragningslistan upptagna ärenden.

§ 6. Inköp och utlottning av konstverk
1. De konstverk, som skall inköpas för utlottning utväljs av föreningens styrelse.
2. Utlottningen av konstverk äger rum en gång under verksamhetsåret på tid
och sätt som styrelsen bestämmer.
3. Utlottningen sker bland de av föreningens medlemmar som erlagt gällande medlemsavgift.
4. De för utlottning förvärvade konstverken skall före lottdragningen utställas på lämplig plats.

§ 7. Stadgeändringar och upplösning av föreningen
Beslut om ändring eller komplettering av föreningens stadgar är giltiga om
det fattas på ordinarie föreningsstämma och biträds av minst två tredjedelar
av de vid sammanträdet närvarande medlemmarna.
För giltigt beslut om upplösning av föreningen fodras, att beslutet fattas på
två varandra följande föreningsstämmor varav minst en skall vara en
ordinarie föreningsstämma. Om den andra beslutsstämman är en extra
föreningsstämma skall den hållas minst fyra veckor efter den ordinarie föreningsstämman.
På den stämma som hålls sist skall beslutet för att vara gällande biträdas av
minst två tredjedelar av de närvarande.
Vid upplösningen skall eventuellt förefintliga tillgångar användas av
styrelsen på sätt som främjar föreningens ändamål.

 

 

Comments are closed.